ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم
وین یکدم عمر را غنیمت شمریم